Disclaimer

Laatste update: 6 oktober 2021

Op deze pagina vind je de disclaimer van OneMedia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door marketing- & mediabureau One Media. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je weergeven.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van One Media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij One Media.

Schrijffouten voorbehouden
One Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. One Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via weblinks verwijzen.

Disclaimer actualisatie
Mocht onze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie op deze pagina.