Algemene Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van One Media.

1. Definities

1.1 One Media: gevestigd te Lootsstraat 26H, 1053NZ te Amsterdam, opererend onder Kamer van Koophandel nummer 67510043.

1.2 Adverteerder: de rechtspersoon die aan het reclamebureau opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten op het gebied van mediacreatie, inkoop en strategie onder meer inhoudende het doen openbaar maken van advertenties c.q. reclamespots via een media-exploitant, alsmede de rechtspersoon die rechtstreeks opdracht geeft aan One Media om bovengenoemde werkzaamheden te verrichten.

1.3 Mediabureau: de rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig in opdracht van adverteerders en reclamebureaus zorgdraagt voor doorgifte van opdrachten van reclamebureaus en adverteerders aan One Media, dan wel voor eigen doeleinden, voor eigen rekening en risico, aan One Media opdracht geeft.

1.4 Opdrachtgever: het mediabureau c.q. de adverteerder.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten en opdrachten, aangegaan door One Media, met de opdrachtgever.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van derden zijn op de relatie tussen One Media enerzijds en de opdrachtgever anderzijds niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van One Media, in welke vorm ook gedaan en welk onderwerp ook betreffende, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een aanbod van One Media is van kracht gedurende de daarin aangegeven termijn. Is door One Media geen termijn genoemd, dan kan het aanbod binnen 30 dagen na aanvaarding worden herroepen.

4. Beëindiging overeenkomst

4.1 Onverminderd de overige hen toekomende rechten, kan iedere partij de overeenkomst te allen tijde door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens de ander en zonder rechtelijke tussenkomst beëindigen.

4.2 Na beëindiging van de overeenkomst vervallen alle rechten en verplichtingen van partijen, met uitzondering van eventuele herberekeningen. Bij de beëindiging worden partijen echter niet ontheven van hun verplichtingen om bedragen te voldoen die verschuldigd zijn of worden met ingang van of na de datum van beëindiging of van andere verplichtingen die voor beëindiging zijn ontstaan. De geheimhoudingsverplichting blijft onverminderd van kracht.

5. Werkzaamheden

5.1 One Media zal krachtens overeenkomst met de opdrachtgever uit hoofde van door de opdrachtgever daartoe van tijd tot tijd (schriftelijk) aan One Media te verstrekken opdrachten één of meer van de omschreven werkzaamheden verrichten.

6. Facturering

6.1 One Media factureert de door haar verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever, in beginsel een werkdag voor de mediaplaatsing.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 De opdrachtgever dient de aan haar gerichte facturen van One Media binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen.

7.2 Bij overschrijding van de bedoelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is One Media gerechtigd een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2,5%.

8. Geheimhouding

8.1 One Media verplicht zich tot geheimhouding van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte informatie, tenzij deze vooraf toestemming heeft verleend deze informatie uit te dragen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 One Media is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade.

10. Overmacht

10.1 One Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten die met One Media worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van met One Media gesloten overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Privacy & Contact

12.1 Hoe One Media omgaat met Privacy en AVG onderwerpen is te lezen in het Privacy statement. One Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam als Stemmenbureau VC.

Lootsstraat 26H
1053NZ Amsterdam
Telefoon: 020 210 1770
E-mail: info@onemedia.nl
KvK-nummer: 6751004